Μετεγγραφές 2021 - 22

Πυρόπληκτοι
Τα αποτελέσματα των μετεγγραφών πληγέντων απο τις πυρκαγιές 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.1 της με στοιχεία 129480/Ζ1/12-10-2021 Υ.Α.(ΦΕΚ 4801/Β'/18-10-2021), είναι πλέον διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα, ενώ θα σταλούν και με email στους ενδιαφερόμενους.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ:

Το παρόν σύστημα αφορά φοιτητές των ΑΕΙ οι οποίοι απευθύνουν ηλεκτρονική αίτηση για μετεγγραφή/μετακίνηση αποκλειστικά για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου 2021 έως και την 2α Σεπτεμβρίου 2021. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι οι φοιτητές που περιήλθαν εξ αυτού του λόγου σε κατάσταση αδυναμίας και των οποίων η μόνιμη (1η) κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη, ή η επιχείρηση γονέα ή του αιτούντα μετεγγραφή/μετακίνηση (αγροτική, κτηνοτροφική ή άλλου είδους επιχείρηση) έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος των πυρκαγιών. Το νομοθετικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές πυρόπληκτων περιγράφεται το άρθρο 22 της από 13-8-2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/ Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021(Α’ 156), καθώς και το άρθρο 3 «Επέκταση πεδίου εφαρμογής» του ν. 4824/2021(Α’ 156). Και την αριθ. 129480/Ζ1/12-10-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 4801/Β’/2021) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 166580/Z1 (ΦΕΚ 6054/Β’/20-12-2021).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό χρήστη (username) και το συνθηματικό (password) των Ιδρυματικών τους λογαριασμών μέσω των οποίων ταυτοποιούνται στην Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΥΤΕ.

Επισημαίνεται ότι η υποβληθείσα ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

Για την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συνημμένα, σε μορφή PDF, το πλήρες σύνολο των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τους λόγους που επικαλέστηκαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Προσοχή στην ασφαλή αποσύνδεσή σας από την υπηρεσία.

Χρησιμοποιείτε πάντα τη λειτουργία "Αποσύνδεση" από την εφαρμογή, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών σας, αποτρέποντας τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες σας μετά την απομάκρυνσή σας από τον υπολογιστή.
Αν δεν χρησιμοποιείτε τον προσωπικό σας υπολογιστή (πχ βρίσκεστε σε Internet Cafe ή χρησιμοποιείτε ένα διαμοιραζόμενο υπολογιστή γραφείου ή εργαστηρίου), για να μην καταγράφεται η δικτυακή σας δραστηριότητα, χρησιμοποιήστε την λειτουργία "Περιήγησης InPrivate".
Σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής σας δεν υποστηρίζει περιήγηση InPrivate, χρησιμοποιείστε την επιλογή εκκαθάρισης προσωπικών δεδομένων (Clear Private Data) ή εναλλακτικά κλείστε όλα τα παράθυρα του φυλλομετρητή σας.